ДОГОВІР ОФЕРТИ

Договір про надання послуг онлайн сервісу Odoo (UA) у мережі Інтернет


м. Київ

Даний Договір є публічним Договором і приведені нижче умови є офертою Товариства з обмеженою відповідальністю «Управління та облік он-лайн», іменоване далі Виконавець, в особі директора, Яковенка Остапа Павловича, що діє на підставі Статуту, керуючись нормами статті 633 Цивільного кодексу України, до будь-якій фізичній або юридичній особі, надалі Замовник, що акцептує (приймає) ці умови.

Оферта Виконавця вважається акцептованою Замовником, а Договір вважається укладеним та таким, що вступив в дію, якщо Замовник зареєстрував Аккаунт на Сайті та отримав Дані авторизації.

ТЕРМІНИ


Сайт — Інтернет-сайт, доступний за адресою https://odoo.com.ua, за допомогою якого надається доступ до Сервісів.

Суб-домен — домен третього(або четвертого) рівня, що має вид {name}.odoo.com.ua або {name}.{version}.maao.com.ua де:

  • {name} — ім’я, яке надається Замовнику у рамках Аккаунту на час використання Сервісу.

  • {version} — версія програмного продукту.

Сервіси — різні функції Сайту, Суб-домену та програмно-апаратного комплексу, що дозволяють Замовникові (включаючи та не обмежуючись) управляти процесом продажів, складом, постачанням, інтернет-магазином, відносинами з кліентами та здійснювати їх оптимізацію.

Інформаційні матеріали — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- й змішані матеріали інформаційного характеру.

База даних – впорядкований набір даних налаштований для використання за допомогою сервісу. Кожна база даних має свій Суб-домен. Інформаційні матеріали є складовою бази даних.

Бекап бази даних – архівна копія Бази даних створена вручну або автоматично, яка містить всі дані включаючи інформаційні матеріали на момент створення.

Особистий рахунок — функція Сайту, що дозволяє стежити за надходженнями та витратами коштів, сплачених Замовником за надання Послуг.

Дані авторизації — дані, необхідні для ідентифікації користувача при використанні сервісу, який складається з Логіну (адреса електронної пошти вказана при реєстрації) та Паролю (набір символів).

Тарифний план — перелік та обсяг послуг, які щомісячно надаються Виконавцем безкоштовно або за певну плату, поточні тарифні плани опубліковані на сторінці https://odoo.com.ua/page/prices .

Бекап — резервна копія бази даних у стислому вигляді.

Аккаунт — сукупність Даних авторизації, баз даних й Інформаційних матеріалів Замовника, що зберігаються та обробляються в програмно-апаратних комплексах.

Користувач бази даних — користувач, Данні авторизації якого дозволяють йому користуватись конкретною базою даних.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовникові Послуги у вигляді доступу до Сайту та його Сервісам (далі «Послуги»), згідно обраного Замовником Тарифного плану.

1.2. Послуги починають надаватися Замовникові протягом доби, з моменту реєстрації Аккаунту на Сайті та отримання Даних авторизації.

1.3. Замовник має право використовувати Послуги на безоплатній основі протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації Аккаунту Замовника. По протязі даного терміну Замовник повинен обрати Тарифній план для подальшого користування Послугами чи припинити користуватись Послугами. У разі необрання Тарифного плану доступ до Послуг обмежується у порядку нижченаведених умов Договору.

1.4. Надання й одержання Послуг здійснюється Сторонами за допомогою мережі Інтернет.

2. УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ АККАУНТУ Й ВИКОРИСТАННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН


2.1. Замовник не має права надавати в оренду, продавати або будь-яким іншим способом надавати Суб-домен у постійне або тимчасове, платне або безкоштовне, володіння й/або користування третім особам (за виключенням Користувачів, що зареєстровані у рамках Аккаунту). Суб-домен, що надається Замовникові на час використання їм Послуг, протягом усього терміну дії Договору й після його закінчення належить Виконавцеві.

2.2. Суб-домен надається в тому випадку, якщо на момент надання таке доменне ім’я вільне, та якщо не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми при реєстрації такого імені.

2.3. Права на використання Суб-домену надаються Замовникові тільки на строк використання Замовником Послуг, за умови оплати цих Послуг.

2.4. Після закінчення дії Договору Виконавець має право надати Суб-домен, який використовував Замовник, іншому замовникові (особі, що використовує Послуги Виконавця).

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


3.1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:
3.1.1. Вчасно й у повному обсязі сплачувати Послуги Виконавця відповідно до обраного Тарифного плану та використаних Додаткових послуг.

3.1.2. За рахунок своїх сил і коштів забезпечити собі доступ до мережі Інтернет і наявність необхідного для цього обладнання.

3.1.3. Повністю дотримуватися й виконувати умови Договору й інших угод, що регулюють використання Послуг, Сервісів і Сайту.

3.2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:
3.2.1. Якісно, вчасно й у повному обсязі надавати Послуги Замовникові.

3.2.2. Не пізніше, ніж за 24 години (двадцять чотири години) попереджати Замовника про проведення профілактичних і ремонтних робіт, які впливають на доступність використовуваних Послуг шляхом відправлення відповідного попередження на адресу електронної пошти Замовника.

3.2.3. Зберігати конфіденційність даних Замовника, керуючись «Угодою про Конфіденційність», «Угодою Користувача», даним Договором й чинним законодавством.

3.2.4. Вчасно інформувати Замовника про зміну умов надання Послуг шляхом публікації такої інформації на Сайті та/або шляхом її відправлення на адресу електронної пошти Замовника.

3.3. ПРАВА ЗАМОВНИКА:
3.3.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов даного Договору.

3.3.2. Вчасно й у повному обсязі одержувати від Виконавця інформацію (у тому числі, у писемній формі) щодо якості, вартості й порядку надання Послуг. При цьому консультування про порядок використання Сайту й Сервісів здійснюється Виконавцем винятково через Службу підтримки розташовану за адресою https://odoo.com.ua/requests .

3.3.3. Замовник має право створювати, використовувати, видаляти та відновлювати Бази даних.

3.3.4. Замовник має право створювати, видаляти та завантажувати на локальний комп’ютер Бекапи баз даних.

3.3.5. Замовник має право під час використання Бази даних встановлювати, використовувати та видаляти додатки та модулі, доступні через пункт меню “Додатки”, на власний розсуд.

3.4. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ:
3.4.1. У випадку прострочення оплати Послуг більш ніж на 5 (п’ять) днів з моменту виставлення рахунку, а також у випадку порушення Замовником умов Договору й/або угод, що регулюють порядок використання Послуг, Сайту й Сервісів («Угода Користувача», «Угода про конфіденційність» і т.д.) та/або порушення чинного законодавства, Виконавець має право зменшити перелік Послуг або призупинити надання Послуг Замовникові шляхом блокування доступу Замовника до Аккаунту, Сайту, Сервісів. Виконавець письмово повідомляє Замовника за 3 (три) робочих дня (або в інший строк) до настання таких обмежень і блокування, із вказівкою причини такого блокування та, якщо це можливо, вказання умов, при яких доступ буде відновлений. У випадку припинення надання Послуг із причин, зазначеним у даному пункті Замовник сплачує фактично отримані Послуги.

3.4.2. По закінченню 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту блокування доступу Замовника до Аккаунту Виконавець має право знищити Аккаунт Замовника та Інформаційні матеріали Замовника, що й зберігаються в ньому.

3.4.3. При підвищених вимогах Замовника до функціональних, апаратних і інших ресурсах, які надаються в рамках Послуг, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові перехід на інший Тарифний план.

3.4.4. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість надаваних Послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених даним Договором.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ4.1. Вартість Послуг згідно обраного Замовником Тарифного плану на момент укладання Договору зазначається на веб-сторінці https://odoo.com.ua/prices.

4.2. Рахунок на оплату використаних Послуг згідно з Тарифним планом та використані Додаткові послуги виставляється в перший день місяця наступного за обліковим.

4.6. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на рахунки Виконавця, за допомогою веб-сторінки Сайту «Ваші рахунки та платежі».

4.5. Послуги надаються за умови своєчасної оплати виставлених рахунків за вже використані послуги.

4.6. Виконавець має право в однобічному порядку змінювати вартість Послуг і Тарифні плани. Змінена вартість Послуг і Тарифні плани починають діяти з дати, зазначеної в письмовім повідомленні Виконавця, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту одержання такого повідомлення Замовником. Зміна вартості Послуг і Тарифних планів не застосовується до вже оплачених Замовником Послуг.

4.7. У випадку незгоди Замовника зі зміною вартості Послуг та/або Тарифних планів, Замовник зобов’язаний протягом 5 (семи) днів з моменту направлення Виконавцем інформації про зміни, письмово повідомити Виконавця по електронній пошті про свою незгоду. У випадку недосягнення згоди між Сторонами про зміни умов Договору, Договір вважається розірваним.

4.8. При здійсненні оплати Замовник зобов’язаний вказувати в платіжному документі номер виставленого рахунку на оплату

4.9. Послуги вважаються сплаченими для того Аккаунту, який зазначений у призначенні платежу, незалежно від того, хто зробив сплату.

4.10. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснюваних їм платежів. У випадку зміни банківських реквізитів Виконавця, нові реквізити можуть бути доведені до відома Замовника шляхом направлення відповідного письмового повідомлення. З моменту направлення Виконавцем письмового повідомлення про зміну платіжних реквізитів Замовник самостійно відповідає за платежі, здійснені по попереднім банківських реквізитах.

4.11. Датою сплати Послуг вважається дата зарахування коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця.

4.14. При неможливості використання Замовником Послуг із причин, що залежать від Виконавця, і за умови сумлінного виконання Замовником своїх зобов’язань за договором Виконавець не стягує оплату за час такого ненадання Послуг.

5.ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 5.1. Виконавець повертає кошти, сплачені Замовником протягом 30 календарних днів після отримання платежу Виконавцем за запитом Замовника на адресу електронной пошти acc@maao.com.ua. Якщо минуло більше ніж 30 календарних днів після дати отримання платежу Виконавцем - цей платіж не повертається.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ 6.1. У випадку необхідності, за ініціативою одної зі Сторін, по закінченню облікового періоду надання Послуг Сторонами може бути складений Акт здачі-приймання наданих Послуг.

6.2. У разі складання Акту Замовник зобов’язаний прийняти надані Послуги, підписати акт і повернути його другий екземпляр Виконавцеві не пізніше 5 (П’яти) робочих днів з моменту одержання, або в той самий строк надати Виконавцеві мотивовану відмову від підписання Акту, направивши її шляхом відправлення претензії через Службу підтримки.

6.3. У випадку недотримання Замовником строків, зазначених у п.5.2. Договору, Послуги вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі й без зауважень.

6.4. Замовник відповідає за несвоєчасне підписання й передачу Виконавцеві актів здачі-приймання наданих Послуг.

6.5. Доставка Замовникові підписаних Виконавцем документів проводиться за рахунок і засобами Виконавця. Доставка Виконавцеві підписаних Замовником документів проводиться за рахунок і засобами Замовника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 7.1. Сторони розуміють специфіку обробки й передачі даних у мережі Інтернет, тому погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг по незалежних від нього причинам, включаючи, але не обмежуючись в результаті збоїв у роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб і/або каналів передачі дан, що не належать Виконавцеві.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки й неодержану вигоду, пов’язану з використанням Послуг Замовником.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст будь-яких даних і Інформаційних матеріалів, які створюються, обробляються, передаються й отримуються Замовником або іншими користувачами Сайту й не відшкодовує будь-які збитки, нанесені такими даними, їхнім змістом і використанням.

7.4. У випадку якщо Замовникові стало відомо про порушення будь-якою іншою особою умов даного Договору, «Угоди Користувача», «Угоди про конфіденційність» або будь-якої іншої угоди з Виконавцем, Замовник зобов’язаний негайно повідомити Виконавця про такі порушення й вжити необхідних заходів, у межах своєї компетенції, для припинення таких порушень.

7.6. У випадку, якщо безперервний строк порушення надання Послуг перевищує 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Замовник має право розірвати даний Договір в однобічному порядку й вимагати повернення вартості ненаданих або наданих неналежним чином Послуг. При цьому за Замовником зберігається право на стягнення штрафних санкцій згідно п.6.5 Договору.

7.7. Замовник відповідає за схоронність своїх Даних авторизації й за документально підтверджені збитки, заподіяні Виконавцеві в результаті санкційованого або несанкційованого одержання й використання Даних авторизації Замовника будь-ким. У випадку крадіжки Даних авторизації (Логіна й Пароля) Замовника.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ8.1. Усі протиріччя між Сторонами щодо виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання суперечок шляхом пред’явлення претензії відповідно до чинного законодавства країни Виконавця.

8.2. До розгляду Виконавцем приймаються тільки ті претензії щодо Послуг, які заявлені Замовником у писемній формі та з дотриманням строків позовної давності, що встановлені чинним законодавством країни Виконавця. Строк розгляду претензій Замовника становить не більш 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її одержання Виконавцем.

8.3. З метою врегулювання технічних питань, при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при використанні Послуг, Сайту, Аккаунту й/або мережі Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.

8.4. Сторони прийшли до згоди, що при розгляді суперечок, Сторони мають право надавати як докази роздруківку електронних листів (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) видсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа підтверджується незалежними експертами або Інтернет-сервіс-провайдером, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист.

8.5. У випадку неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, суперечки розглядаються у відповідному суді країни Виконавця.

8.6. Із усіх питань, не врегульованих Договором, Сторони будуть керуватися чинним законодавством країни Виконавця.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ9.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовником Аккаунту на Сайті і діє протягом усього строку, коли Виконавець надає Послуги, а Замовник їх сплачує, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

9.2. ДІЯ ДОГОВОРУ ТАКОЖ ПРИПИНЯЄТЬСЯ У ВИПАДКУ:
9.2.1. розторгнення Договору за згодою Сторін;

9.2.2. відмови Замовника від Послуг, про яку він повинен сповістити Виконавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати припинення дії Договору, шляхом відправлення заяви про розірвання договору через Службу підтримки;

9.2.3. відмови Виконавця від надання Послуг, після закінчення терміну дії Договору, шляхом відправлення повідомлення про розторгнення Договору на адресу Замовника не пізніше 30 (тридцяти) днів до закінчення терміну дії Договору;

9.2.4. з ініціативи однієї зі Сторін у випадку грубого й/або систематичного порушення іншою Стороною умов Договору.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
10.1. Замовник підтверджує, що на момент підписання Договору він ознайомлений і повністю згоден при використанні Послуг і Сайту виконувати умови «Угоди про конфіденційність» і умови «Угоди Користувача».

10.2. Сторони встановили, що назви глав (статей) Договору призначені винятково для зручності користування текстом Договору і буквального юридичного тлумачення не мають.

10.3. Сторона, у якої відбулися зміни в контактних даних (поштовий, юридичний, адреса, телефон, банківські реквізити, склад контактних осіб і інші дані, які можуть вплинути на виконання умов Договору) зобов’язана проінформувати про цей іншу Сторону протягом 15 днів з моменту таких змін.

10.4. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації, що надає цінність через її невідомість іншим особам, і вжити заходів по нерозголошенню такої інформації. У випадку розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення яким-небудь іншим способом можливі тільки по письмовому дозволу іншої Сторони, незалежно від причин і строку припинення Договору.

10.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникло після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор). Сторони зобов’язуються інформувати один одного протягом 3-х днів з моменту настання даних обставин.